OZNAM: Podporte našu farnosť

Nakoľko neslávime verejné bohoslužby, môžete našu podporiť našu farnosť podľa uváženia jedine online, naskenovaním QR kódu alebo zaslaním ľubovoľnej finančnej čiastky na číslo účtu:

Rímskokatolícka cirkev farnosť Rimavská Sobota
IBAN: SK36 0900 0000 0000 6893 0853
Účet je vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN: SK36 0900 0000 0000 6893 0853

ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!

OZNAM: Zrušenie bohoslužieb – aktuálne informácie

Vedenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote vydalo vyhlášku na základe ktorej vstúpilo do platnosti nariadenie, ktoré ovplyvní aj našu farnosť a s ním spojené plánované bohoslužby počas sviatkov ale aj mimo nich. Od 24.12.2020 až do odvolania nebudeme teda v našej farnosti sláviť verejné bohoslužby. Toto rozhodnutie prichádza pre nás všetkých v náročnom období, ale ako farnosť ho rešpektujeme, veríme a zároveň sa modlíme za zlepšenie situácie, aby sme sa čo najskôr mohli opäť stretnúť v chrámoch a sláviť sväté omše spoločne. Počas sviatkov Vám prinesieme aspoň živé prenosy svätých omší tu na Facebooku, presný program priamych prenosov svätých omší upresníme v najbližších hodinách.

Zo života farnosti: Spomienka na zosnulého pána dekana Jozefa Dluhoša

Začiatkom mesiaca október si Pán povolal k sebe svojho služobníka, vdp. Jozefa Dluhoša, ktorý pôsobil aj v našej farnosti skoro 20 rokov. Mnohí z nás si ho pamätajú, pretože za ten čas sa zapísal nielen do života našej farnosti, ale aj nášho mesta.

Dnes, 4. 11. 2020, by sa náš bývalý pán dekan Jozef Dluhoš dožil 68 rokov života.

Mesiac október je mesiacom ruženca a práve o. Jozef, veľký ctiteľ tejto modlitby a všeobecne aj našej Nebeskej Matky, odišiel do domu svojho Otca v prvú sobotu v mesiaci.

Zastavme sa pri slove „dom“, pretože v súvislosti s týmto pojmom prichádza na um niekoľko myšlienok. On, ktorý mal blízko ku domu, ako ku stavbe a všade, kde pôsobil, budoval (reštauroval, rekonštruoval, opravoval) chrámy, fary. Milovník Sv. Písma tak naplnil slová žalmu: „Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov“ (Ž 84, 2). Popri pozemskom rozmere chrámu nezabúdal ani na jeho duchovný aspekt – Cirkev, hlavne na našu miestnu komunitu. Pri sv. omšiach to boli pobožnosti, rôzne púte, ale aj rozvoj vzťahov a podujatí na ich posilnenie (farské výlety, farský deň). Mnoho ľudí pri ňom vyrástlo, pristúpilo postupne k sviatostiam, sprevádzal ich životy počas rozličných etáp, skúšok, mnohých priviedol k viere.

Každý kňaz zanechá vo farnosti, kde pôsobil, svoju stopu. Aj „pán dekan“ – ako ostal v našej pamäti, aj po jeho preložení – zanechal popri viditeľných veciach aj to, čo sa hmatom obsiahnuť nedá, ale každý si ho pamätá ako človeka láskavého, pokorného, zbožného, ktorý nemyslel na seba, ale na druhých, veľakrát podal pomocnú ruku aj tým najbiednejším, lebo vedel, že večnosť závisí od toho, „čo sme urobili/neurobili jednému z najmenších“.

Ako povedal náš o. biskup Mons. Stanislav Stolárik v príhovore pohrebnej sv. omše v Spišskom Hrhove: „Odišiel kňaz plný lásky, pokory, rozvážnosti a nehy“.

Nech mu je Pán milostivý a nech ho čím skôr prijme do svojej slávy!

Odpočinutie večné, daj mu, Pane!