Adventné zamyslenie: 3. adventná nedeľa

Sofoniáš 3, 14–18a ; List Filipanom 4, 4-7; Lukáš 3, 10-18
(ročný cyklus C)

Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie. (Izaiáš 61, 1)

Spriaznenosť s Duchom

Duch vždy spája, zmieruje, odpúšťa, uzdravuje a spája dva v jedno. Pôsobí aj za hranicami, ktoré stanovili ľudia, aby nakoniec znovu spojil a obnovil, čo bolo oddelené a čo sa od seba odcudzilo. Naopak to, čo je diabolské (z gréckeho slova diaballein, ktoré znamená ,,roz-hodiť, hodiť od seba, šmariť každého inde”), vždy rozdeluje a separuje to, čo by mohlo byť zjednotené a čo by mohlo zotrvávať v mieri. Zatiaľ čo Duch robí z dvoch jedno. Zlý vždy robí dva z jedného! Trhá tkanivo života, zatiaľ čo Duch prichádza, aby zašíval, zmierňoval a uzdravoval. 

V dnešnom čítaní Izaiáša popisuje prorok príchod hospodinovho služobníka. Presne tento citát používa Ježiš (Lukáš 4, 18-19), aby oznámil, ako bude vyzerať jeho vlastná služba a poslanie. V každom prípade tak Ježiš dáva najavo, že vo svojom pôsobení bude nutne prekračovať medze zdvorilosti a hranice toho, čo sa patrí, aby znovu spojil to čo bolo spoločnosťou odstrkované na okraj, alebo z nej bolo vylúčené : chudobní, väznení, slepí, utláčaní. Jeho služba a poslanie nespočíva v tom, že robil nábor tých dobrých a poriadnych do súkromného exkluzívneho klubu, ale v ponúknutí pomoci ľuďom čo sú na okraji a na dne, a v tom, že tým ktorí sú ,,poslední” povie, že sú v skutočnosti prví. To je skrátka takmer presný popis pôsobenia Ducha svätého a taktiež aj Ježiša. Čím viac sme schopní dať dokopy, čím viac sme toho schopní ,,odpustiť” a umožniť, čím viac sme toho schopní prijímať a radovať sa z toho, tým viac žijeme v Duchu. A naopak platí, že čím viac potrebujeme odmietať, oponovať, popierať, vylučovať alebo eliminovať, tým viac sme otvorení voči negatívnym a deštruktívnym hlasom a svojím najhorším inštinktom. Ako vždy je aj v týchto súvislostiach Ježiš našim vzorom, uzdravovania, aktívnej pomoci a zmiernenia. On je dokonalým mužom Ducha.  

K zamysleniu: 
Aké rozdelenie existuje vo vašom živote? Ako umožníte Duchu Svätému toto rozdelenie zaceliť? 

Z knihy Richard Rohr – Preparing for Christmas Daily meditations for Advent