Adventné zamyslenie: 24.12.2021 – Štedrý deň

Ráno
2. Samuelova 7,1-5 8b-12 14a 16; Lukáš 1, 67-79

Vigília 
Izaiáš 62, 1-5; Skutky 13, 16-17 22-25; Matúš 1, 1-25; alebo 1, 18-25

Choď a povedz môjmu sluhovi Dávidovi: Toto hovorí Pán: Ty mi chceš postaviť dom, v ktorom mám bývať? ….. Ja som ťa vzal z pastviny spoza oviec…Bol som s tebou, kde si len išiel, vyhubil som spred teba všetkých nepriateľov a urobil ti veľké meno, aké majú tí najväčší na zemi…Chcem svojmu ľudu Izraelu určiť miesto…A pán ti oznamuje, že Pán postaví dom tebe. Tvoj dom a tvoje kráľovstvo bude predo mnou naveky pevné; tvoj trón bude upevnený naveky. (2. Samuelova 7, 5 8 9 10 11 16)
Pokračovať v čítaní: Adventné zamyslenie: 24.12.2021 – Štedrý deň

Adventné zamyslenie: Štvrtok štvrtého adventného týždňa

Malachiáš 3, 1-4 23-24; Lukáš 1, 57-66

Veď on je ako rozpaľujúci oheň a ako zelina práčov…..vyčistí synov Léviho…..Hľa ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde Pánov deň, veľký a hrozný. A obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom. (Malachiáš 3, 2b-4 23-24)
Pokračovať v čítaní: Adventné zamyslenie: Štvrtok štvrtého adventného týždňa